Schowek - Wyszukiwarka ofert

Nota prawna

Prawa do serwisu https://podrozyswiat.pl („Serwis”) przysługują Krzysztofowi Hamela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Podróży Świat Krzysztof Hamela, Stary Rynek 4, 63-000 Środa Wielkopolska, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7861584696 („Podróży Świat Krzysztof Hamela”).

Podróży Świat nie jest organizatorem imprez turystycznych, usług turystycznych ani usług dodatkowych, w tym ubezpieczeniowych, które można nabyć za pośrednictwem Serwisu, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży. Podróży Świat nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w której zawarciu pośredniczy.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, a zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej lub sprzedaży usługi turystycznej następuje w sposób wskazany w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, którego elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego, a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, wymaga zgody Podróży Świat.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Podróży Świat lub podmiotom, z którymi Podróży Świat zawarł stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

Zamieszczone w Serwisie informacje na temat pracowników, współpracowników, ekspertów lub partnerów Podróży Świat stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną i podlegają przepisom ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podróży Świat ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika Serwisu.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące jego Użytkownika na strony internetowe, których Podróży Świat nie jest administratorem. Podróży Świat nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

Podróży Świat nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone do Serwisu przez jego

Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Podróży Świat. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.